Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2023

Aplikacja

Szanowni Państwo,

W stołówce szkolnej działa system elektroniczny zamawiania obiadów.

Zamówień dokonuje się  poprzez aplikację zamowposilek.pl lub przez stronę internetową www.zamowposilek.pl.

System zamowposilek.pl działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić obiad należy najpierw dokonać wpłaty, a po jej zaksięgowaniu w aplikacji złożyć zamówienie (wybrać obiady na cały miesiąc lub poszczególne dni. Sama wpłata nie oznacza zamówienia.

Do wydania obiadu upoważnia brelok, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze obiadu. Pierwszy brelok jest bezpłatny. Aby otrzymać brelok, który upoważnia do korzystania ze stołówki szkolnej należy zarejestrować konto w aplikacji oraz dokonać płatności za obiad według podanej informacji w komunikacie znajdującym się na stronie szkoły o tytule opłata za obiady na dany miesiąc. Informacje umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń, 20 dnia każdego miesiąca.

Po dokonaniu płatności przez aplikację oraz zaksięgowaniu jej na koncie szkoły, breloki będą wydawane na bieżąco przez Intendenta szkoły rodzicom/opiekunom uczniów i uczniom we własnym zakresie, po okazaniu legitymacji szkolnej.

Brelok jest aktywny zgodnie z dokonanymi zamówieniami. Zamówień obiadów można dokonać tylko jeśli na koncie użytkownika znajdują się wystarczające środki.

Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą i zniszczeniem. Utratę lub zniszczenie breloka uczeń zgłasza bezzwłocznie u Intendenta osobiście, telefonicznie (91 482 00 78) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.wojtowicz@blekitna.szczecin.pl, aby zapobiec wydaniu posiłku osobie nieuprawnionej.

Za zgubiony brelok wnoszą Państwo opłatę w wysokości 2,50 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców, nr rachunku bankowego: 84 1020 4795 0000 9402 0004 8454.

W tytule: Imię i Nazwisko dziecka, klasa oraz opłata za zgubiony brelok.

W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej, zezwala na warunkowe wydanie posiłku wyłącznie w dniu zdarzenia. Po nowy brelok należy zgłosić się do Intendenta wraz z dowodem wpłaty. Dowód wpłaty należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście w formie papierowej.

Opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie nowego miesiąca. Termin wpłaty do 4 dni roboczych przed końcem miesiąca – na kolejny miesiąc „z góry”.  Wpłaty dokonane po terminie będą rozliczane zgodnie z Regulaminem stołówki.

Uwaga. Jeżeli wpłata wpłynie po wyznaczonym terminie w systemie automatycznie nie będzie możliwości złożenia zamówienia obiadów uwzględniając 4 dni robocze od zaksięgowania wpłaty.  Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz dokonywanie zamówień w odpowiednim czasie.

Wyjątek stanowi styczeń 2023 r.- wpłaty przyjmowane są po 01 stycznia nowego roku, czyli wpłata na miesiąc styczeń nie może   wpłynąć w miesiącu grudniu obecnego roku.

Operator za dokonywanie przelewów natychmiastowych on-line pobierze od Państwa prowizje. Natomiast zwykłe płatności tj. przelew na konto, są bezpłatne. Aby dokonać przelewu tradycyjnego należy wygenerować tytuł zapłaty z aplikacji. Każdy użytkownik- (rodzic/opiekun) ma własny tytuł zapłaty.

Nieobecności dziecka na obiadach należy dokonać w aplikacji w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godz. 9:00 rano. W takim przypadku przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

Zgłoszenie nieobecności dziecka po godz. 9:00 nie jest liczone do odpisu za niewykorzystany obiad w dniu następnym. Również niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany obiad.

Za wycieczki planowane z wyprzedzeniem odpisów dokonuje rodzic. Wychowawca klasy winien szczegółowo określić i poinformować rodziców o terminie i czasie realizacji wycieczki tak, aby rodzic mógł zadecydować o odpisie obiadu na dany dzień.

Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument „ Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.

Instrukcja zamawiania posiłków

Resetowanie/zmiana hasła

Opłata za zgubiony brelok

Lista plików do pobrania:
  • Instrukcja zamawiana posiłków
  • Opłata za zgubiony brelok