Ostatnia aktualizacja: 25 września 2019

Historia szkoły

Pytają nas czasem, dlaczego Błękitna? W 1984 roku reporter „Głosu Szczecińskiego” nazwał szkołę przy ulicy Orawskiej „Błękitną” od koloru elewacji budynku. Nazwa przyjęła się i już we wrześniu 1984 roku, kiedy to w jej mury wkroczyli pierwsi uczniowie, wszyscy tak ją nazywali.

Początkowo, 1.09.1984 r., powołano do życia Szkołę Podstawową nr 55, bowiem istniejące dotąd w dzielnicy dwie tego typu placówki były przepełnione.

W niedokończonym budynku, w jednym segmencie gmachu, rozpoczęło naukę 420 uczniów w 18 oddziałach klas I-IV. Pierwsi uczniowie szkoły zostali przejęci od sąsiednich placówek dzielnicy Pomorzany. Szkoła dysponowała wówczas 10 izbami lekcyjnymi i dwoma gabinetami przedmiotowymi, bez zaplecza gastronomicznego, obiektów sportowych, gabinetów przedmiotowych.

W pierwszym roku pracy placówka bardziej przypominała plac budowy niż szkołę. Warunki nauki i pracy były bardzo trudne. Na dyrekcję, oprócz rutynowego zakresu czynności kierowniczych, spadły również obowiązki wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne oraz koordynowanie prac budowlanych pozostałych segmentów budynku.

Nie trudno sobie wyobrazić ogrom prac spoczywających na wszystkich pracownikach szkoły w tym pierwszym roku pracy. Niewątpliwie były i pozytywne strony tej trudnej sytuacji.
Przede wszystkim 25-osobowe grono pedagogiczne, 8 pracowników administracji i obsługi, uczniowie szkoły oraz ich rodzice, z konieczności i w sposób naturalny, stali się autentycznymi gospodarzami szkoły.

Wydatnej pomocy szkole udzieliły także zakłady opiekuńcze: Zmechanizowane Odwody Milicji Obywatelskiej i Stocznia Remontowa „GRYFIA”.

W kolejnych latach szkoła rozrastała się. We wrześniu 1985 r. oddano do użytku cały segment dydaktyczny, który udało się, jak na owe czasy, wzorowo wyposażyć. W ówczesnym stanie organizacyjnym w 22 salach lekcyjnych uczyło się 830 uczniów klas I-VI.

Pełny stan organizacyjny placówka osiągnęła w 1987 r., w którym w 43 oddziałach klas I-VIII uczyło się 1232 uczniów. W roku tym została również zakończona budowa obiektów sportowych, auli szkolnej oraz segmentu, w którym otworzono stołówkę szkolną. Obecnie korzysta z niej około 500 uczniów.

Optymalne warunki do pracy zaistniały w latach 1987-1990. Szkoła miała wówczas doskonałą bazę lokalową, dobre wyposażenie w środki dydaktyczne a nauka prowadzona była w jednozmianowym trybie pracy.

Data 1.09.1990 r. rozpoczyna kolejny ważny etap w życiu szkoły. Zapadła bowiem decyzja utworzenia na bazie szkoły podstawowej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie, w skład którego weszło nowo utworzone X Liceum Ogólnokształcące, w którym naukę rozpoczęło 120 uczniów klas pierwszych, przy proporcjonalnym ograniczeniu liczby uczniów szkoły podstawowej.

Do utrzymania placówki na dotychczasowym poziomie przyczyniła się Fundacja Błękitna. Jej celem było prowadzenie działalności zmierzającej do udzielania pomocy materialnej zarówno Szkole Podstawowej nr 55, jak i X Liceum Ogólnokształcącemu. W roku szkolnym 1993/94 funkcjonowało już, obok szkoły podstawowej, pełne liceum, a jego mury opuścili pierwsi maturzyści. Większość z nich stanowili uczniowie, którzy w roku 1984 rozpoczęli naukę w klasie II Szkoły Podstawowej nr 55.

Na dynamiczny rozwój szkoły złożyła się ofiarna praca nauczycieli, pracowników administracyjno gospodarczych, całego działu opiekuńczo wychowawczego oraz dyrekcji mgr Antoniego Zygasa, mgr Wandy Zientak i mgr Danuty Pierwieniec. Od 1989 r. współuczestniczył w zarządzaniu placówką mgr Grzegorz Szymkowiak.

Następnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było oddanie do użytku basenu krytego oraz przekazanie ZSO nr 3 pod zarząd samorządu lokalnego. Pamiętać należy, że szkoła nie miałaby tak spektakularnych osiągnięć gdyby nie współpraca, poparcie, pełne zrozumienie i akceptacja władz oświatowych i administracyjnych miasta.

Dyrektor Antoni Zygas
wykonuje skok do basenu w garniturze
z okazji długo oczekiwanego otwarcia basenu

14 października 1994 roku świętowano w Błękitnej jubileusz dziesięciolecia szkoły. W uroczystościach udział wzięli wiceprezydent miasta Szczecina Paweł Bartnik, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Krystyna Kustra oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, Fundacji Błękitna, a także liczni przyjaciele szkoły.

W przeciągu kolejnych dziesięciu lat pracy szkoły powiększała się liczba oddziałów, a tym samym również liczba uczniów w naszej placówce. Sale lekcyjne wzbogacano o potrzebne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputery.

W 1995 roku została uruchomiona pierwsza pracownia internetowa w szkole. Obecnie w szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe. Dyrekcja szkoły i Rada Rodziców dołożyli wszelkich starań, aby pracownie były odpowiednio wyposażone w niezbędne oprogramowanie.

Pracownia mgr Mirosławy Nowak
pierwsza internetowa pracownia w X Liceum Ogólnokształcącym

Nowoczesna pracownia umożliwiła rozwijanie zainteresowań informatycznych, a dowodem na to jest liczne uczestnictwo uczniów Błękitnej w konkursach i odnoszone przez nich sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zainteresowanie informatyką wciąż rośnie, stąd też Rada Rodziców jest sponsorem pierwszego modemu i wykonania sieci lokalnej wewnątrz szkoły oraz podłączenia jej do ogólnoświatowej sieci INTERNET System ten pozwala na sprawny dostęp do aktualnej, rzetelnej informacji z różnych dziedzin życia, przyspiesza proces zarządzania szkołą, a tym samym podnosi jej standard.

Dzięki działalności Fundacji Błękitna, środkom pozyskanym z wpłat na Radę Rodziców oraz sponsorom przeprowadza się bieżące, zgodne z potrzebami remonty i modernizacje budynku.. W 1999 r. przeprowadzono remont sali gimnastycznej i auli, gdzie przełożono parkiet, pomalowano aulę i przeprowadzono prace związane z jej modernizacją.

W 1998/1999 zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej reforma oświaty wpłynęła na organizację szkoły. Potwierdzony został podział Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 na 6-letnią Szkołę Podstawową nr 55 i 3-letnie X Liceum Ogólnokształcące.

8 czerwca 2000 roku odszedł od nas na zawsze człowiek legenda, twórca Błękitnej dyrektor Antoni Zygas. 10.06.2003r w trzecią rocznicę śmierci, w obecności jego współpracowników, przyjaciół i uczniów uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową oraz nadano imię dyrektora Antoniego Zygasa auli szkolnej.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Nowym dyrektorem szkoły, przy ogólnym poparciu Rady Pedagogicznej i na mocy wygranego konkursu na to stanowisko, został powołany długoletni współpracownik dyrektora Zygasa, mgr Grzegorz Szymkowiak. Na zastępcę, obok dyr. Wandy Zientak i dyr. Danuty Pierwieniec, powołana została mgr Elżbieta Kusiak.

Rok szkolny 2000/2001 był rokiem trudnym, w szkole dokonywały się zmiany związane z wprowadzaniem reformy oświaty.

Dyrektor G. Szymkowiak dokonuje pasowania pierwszoklasistów na uczniów „Błękitnej”

W latach 2001-2004 prace modernizacyjne i remonty nabrały tempa, głównie dzięki operatywności dyr. G. Szymkowiaka w pozyskiwaniu środków na te cele. Zostały wymienione ławki i krzesła we wszystkich gabinetach lekcyjnych, szkoła wyposażona została także w projektor filmowy, telebim Epson EMP 600, system alarmowy, wymienione zostały podłogi na korytarzach szkolnych, stopniowo wymienionych zostało 118 okien, także na sali gimnastycznej, wymieniono też drzwi wejściowe i wykonano remont dachu. Na bieżąco kupowane są pomoce dydaktyczne książki dla biblioteki, mapy, tablice itp. Uczniowie Błękitnej mogą czuć się bezpiecznie na terenie szkoły dzięki monitoringowi zainstalowanemu w roku szkolnym 2002/2003.
Niezmiennie motorem wszystkich zmian jest troska, aby Błękitna wciąż była jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w mieście.

We wrześniu 2001 roku na emeryturę odeszły panie dyrektor Wanda Zientak i Danuta Pierwieniec. Od tego też roku Błękitną kierowała dyrekcja w nowym składzie: dyrektor mgr Grzegorz Szymkowiak i wicedyrektorzy: mgr Jolanta Jastrzębska, mgr Elżbieta Kusiak i mgr Krystyna Jarek.

W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa nr 55 przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą”, któremu patronował prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Wszystkie zadania zostały wykonane wzorowo. We wrześniu 2003 roku nastąpiło uroczyste wręczenie szkole podstawowej Certyfikatu „Szkoły z klasą”. W roku szkolnym 2003/2004 do programu „Szkoła z klasą” przystąpiło X Liceum Ogólnokształcące.

Bogata baza była zawsze ważnym atutem szkoły. Są tu znakomicie wyposażone pracownie, gabinet profilaktyki medycznej zapewniający całodzienną opiekę. Szkoła dysponuje dużą halą sportową, salami gimnastycznymi, siłownią, stadionem piłkarskim i bieżnią lekkoatletyczną, asfaltowymi boiskami do piłki ręcznej i tenisa. Posiada nowoczesny basen z gabinetami odnowy, saunami.

Integralną częścią ZSO Nr 3 była w pełni skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu. Jej organizacja, struktura wewnętrzna, metody i formy pracy są dostosowane do programu działalności dydaktyczno wychowawczej szkoły. Dzięki kompleksowej komputeryzacji została założona baza danych wszystkich zbiorów.. W bibliotece dostępne są katalogi alfabetyczne i rzeczowe (skomputeryzowane i tradycyjne szufladkowe). Istnieją także kartoteki zagadnieniowe, które są na bieżąco uzupełniane i modyfikowane.

Od pierwszych dni istnienia szkoły priorytetem była wysoka jakość pracy wychowawczo opiekuńczej, wyrazem tego była zawsze dbałość o skuteczność, dostępność i różnorodność form oferowanej opieki nad uczniem.

Świetlica dla najmłodszych, która już od pierwszych dni swojego funkcjonowania oferowała atrakcyjny program pracy opiekuńczo wychowawczej uczniom i ich rodzicom, pełni nie tylko funkcję opiekuńczą, ale również wychowawczą i edukacyjną, a jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom przebywającym w szkole przed i po lekcjach. Cele dydaktyczne i wychowawcze świetlicy realizowane są podczas zajęć kulturalno rozrywkowych, edukacyjnych i ruchowych. Praca opiekuńcza i profilaktyczno wychowawcza była priorytetem w planach założycieli szkoły od pierwszych dni jej istnienia. Wszyscy uczniowie mieli mieć w niej zapewnione bezpieczeństwo oraz możliwości wszechstronnego rozwoju. Nowo powstająca szkoła miała być na miarę marzeń społeczności lokalnej. I miano takiej szkoły uzyskała nie tylko na Pomorzanach, ale także w mieście uważana jest za jedną z lepiej rozwijających się placówek. Na tak wysokie oceny wpływ ma również kadra nauczycieli zatrudnionych w tej szkole. W trosce o stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych członkowie rady pedagogicznej biorą czynny udział w różnych formach dokształcania. Dzięki temu w szkole naucza się nowoczesnymi metodami zgodnie z rozwojem oświaty w Polsce, a uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przez cały okres istnienia szkoły władze oświatowe miasta postrzegały ZSO nr 3 jako placówkę nie tylko wzorcowo realizującą proces dydaktyczno-wychowawczy, ale także jako szkołę dobrze pracującą pod względem organizacyjnym. Od 2006 roku z ramienia Zachodniopomorskiego Kuratorium szkoła była organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Innym ważnym konkursem był miejski konkurs dla uczniów klas 1-3 SP „W krainie wiedzy”. Patronat nad tym konkursem objął Prezydent Miasta Szczecin.

Od września 2007 roku, w związku z reorganizacją placówek oświatowych miasta Szczecin w Błękitnej utworzono ponownie po wielu latach 2 grupy zerowe. W roku 2010 r. po raz pierwszy została utworzona klasa edukacji artystycznej z rozszerzonym programem z muzyki i plastyki. Równocześnie przez cały okres funkcjonowania szkoły dużą rolę odgrywają zajęcia sportowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów w szkole , w klasach 1-3 funkcjonują klasy pływackie, w klasach 4-6 klasy usportowione ze specjalnością piłka ręczna, w liceum klasa rekreacji ruchowej, a nowością od 2010 roku jest klasa, w której uczniowie trenują gimnastykę sportową. Zainteresowaniom sportowym uczniów sprzyja doskonała, stale modernizowana baza sportowa szkoły. W 2010 roku zostało do użytku Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji, które udostępnione jest także mieszkańcom osiedla.

Od września 2010 Błękitną kieruje dyrekcja w składzie, dyrektor Grzegorz Szymkowiak oraz wicedyrektorzy: Elżbieta Kusiak, Krystyna Jarek i Paweł Mróz a od roku 2018 również Małgorzata Bortnik.

Reforma oświaty przeprowadzona w latach 2015-2019 zmieniła także kształt organizacyjny Błękitnej. Z dniem 31 sierpnia 2019r. zlikwidowano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz X Liceum Ogólnokształcące wchodzące w jego skład.

Od 1 września 2019 r. szkoła powróciła do swojego macierzystego kształtu i funkcjonuje jako samodzielna Szkoła Podstawowa nr 55.

Dużym atutem szkoły od lat jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, w ostatnich latach wzbogacona o projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami od lat podejmują działania, aby w Błękitnej każdy uczeń znalazł możliwość nie tylko zdobywania wiedzy i umiejętności ale także rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Obecnie Błękitna jest jedną z najlepiej postrzeganych szkół w mieście. Osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych zarówno w szkole podstawowej jak i w liceum. Utrzymanie placówki na tak wysokim poziomie nauczania i wychowania jest nadrzędnym celem wszystkich pracowników szkoły.