Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020

Procedura przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci rodziców obojga pracujących. Nie przyjmujemy do przedszkola dzieci rodziców niepracujących, nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacjach MEN.

2. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z opieki uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

3. Rodzice składają wniosek/deklarację o chęci posłania dziecka do dyrektora drogą elektroniczną na adres placówki sp55@miasto.szczecin.pl w terminie do 11.05.2020 do godziny 15:00 (wzór deklaracji znajduje się poniżej).

4. Rodzice składają również informację o dokładnych godzinach i dniach w jakich dziecko ma być objęte opieką (jest to związane ze ścisłą organizacją każdej grupy) (wzór znajduje się poniżej).

5. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.

6. Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.

7. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji /oświadczenia.

8. Wszystkie informacje będzie można uzyskać na stronie internetowej placówki, telefonicznie lub za pomocą innych komunikatorów .

Lista plików do pobrania:
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki
  • Informacja dotycząca korzystania z opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki