Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2020

Informacje dotyczące naboru do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

 1. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej szkoły www.blekitna.szczecin.pl w zakładce „Strefa Rodzica – Pliki do pobrania” znajdują się szczegółowe informacje oraz do pobrania karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.
 2. Rodzicom dzieci już uczęszczających do świetlicy szkolnej przypominamy, że wnioski do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
 3. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.
 4. Zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów dziecka) musi być potwierdzone pieczęcią z zakładu pracy.
 5. Wnioski należy składać osobiście do dnia 24.08.2020 w sekretariacie szkoły.
 6. Decyzję o przyjęciu uczniów z klas IV- VIII  Komisja Kwalifikacyjna podejmuje we wrześniu w zależności od ilości wolnych miejsc i możliwości organizacyjnych świetlicy. Do złożonych wniosków należy dołączyć dodatkowe podanie wyjaśniające sytuację rodzinną dziecka.
 7. W przypadku zmiany adresu lub numerów kontaktowych prosimy o dokonanie stosownej korekty w złożonych dokumentach.
 8. Kryteria przyjęcia:
 • kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek złożony w wyznaczonym terminie;
 • rodzice pracujący;
 • rodzice samotnie wychowujący;
 • w  przypadku  nie  spełnienia  powyższych  kryteriów  wnioski  będą  rozpatrywane indywidualnie.

Lista plików do pobrania:
 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SP 55
 • Wyprawka