Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert nr SP55.II.23.03.AW.2020

Szczecin, dnia 16.12.2020

Szkoła Podstawowa Nr 55

ul. Orawska 1

70-131 Szczecin

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu nr SP55.II.23.03.AW.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostarczanie wyrobów garmażeryjnych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.12.2020 r., godz. 12:30, w Szkole Podstawowej Nr 55, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin.
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 129 947,29 zł. brutto.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Nr ofertyNazwa (firma)
i adres wykonawcy
CenaTermin wykonania zamówieniaOkres gwarancjiWarunki płatności
1.KK SP.C. PRODUKCJA GARMAŻERKI Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin125 737,5002.01.2020-31.12.2020Zgodnie z rozdziałem VII SIWZZgodnie z SIWZ (wzór umowy)
2.GASTRONOM P.H. PAWEŁ HURKAŁA ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 70-304 Szczecin127 025,7002.01.2020-31.12.2020Zgodnie z rozdziałem VII SIWZZgodnie z SIWZ (wzór umowy)

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

                                                                                                           Anna Wójtowicz

                                                                                   Członek Komisji Przetargowej