Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert nr SP55.II.23.01.AW.2020

Szczecin, dnia 14.12.2020

Szkoła Podstawowa Nr 55

ul. Orawska 1

70-131 Szczecin

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu nr SP55.II.23.01.AW.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.12.2020 r., godz. 12:30, w Szkole Podstawowej Nr 55, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin.
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180 068,46 zł brutto.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Nr ofertyNazwa (firma)
i adres wykonawcy
CenaTermin wykonania zamówieniaOkres gwarancjiWarunki płatności
1.BISSA Sp. z o.o. Bartosz Bogdanowicz Ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard150 129,1002.01.2020-31.12.2020Zgodnie z rozdziałem VII SIWZZgodnie z SIWZ (wzór umowy)
2.HURTOWNIIA WIELOBRANŻOWA „ROJAN” SP. J. J. Patruś & R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno  159 248,3002.01.2020-31.12.2020Zgodnie z rozdziałem VII SIWZZgodnie z SIWZ (wzór umowy)

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

                                                                                                           Anna Wójtowicz

                                                                                   Członek Komisji Przetargowej