Ostatnia aktualizacja: 13 września 2022

Stołówka szkolna informuje, że od 01 października 2022 r. następuje zmiana z korzystania ze stołówki szkolnej

Szanowni Państwo,

Dla usprawnienia procesu zakupu obiadów i Państwa wygody od 01 października 2022 r.  wprowadzamy nowy system elektroniczny  zamawiania obiadów poprzez aplikację „zamowposilek.pl” lub przez stronę internetową www.zamowposilek.pl.

System „zamowposilek.pl” pozwala na samodzielne dokonywanie przez Państwa zakupu obiadów, odwoływanie obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole, sprawdzenie czy dziecko było na obiedzie oraz dokonywanie płatności uwzględniających nadpłaty z poprzednich okresów i sprawi, że będą mieli Państwo pełną kontrolę nad rozliczeniem swoich płatności.

Do wydania obiadu upoważnia brelok, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze obiadu. Pierwszy brelok jest bezpłatny. Aby otrzymać brelok, który upoważnia do korzystania ze stołówki szkolnej od 01 października 2022 r., należy dokonać płatności za obiad według podanej informacji w komunikacie znajdującym się na stronie szkoły o tytule opłata za obiady na dany miesiąc. Informacje umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń, 20 dnia każdego miesiąca.

Po dokonaniu płatności przez aplikację oraz zaksięgowaniu jej na koncie szkoły, breloki będą wydawane na bieżąco przez Intendenta szkoły rodzicom uczniów i uczniom we własnym zakresie, po okazaniu legitymacji szkolnej, a w klasach 1-3 – wychowawcom klas. Po otrzymaniu breloka, aby dziecko mogło korzystać z obiadu będą Państwo musieli wprowadzić w aplikacji otrzymany brelok z numerem chipa na którym znajduje się 10 cyfrowy numer identyfikacyjny.

Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą i zniszczeniem. Utratę lub zniszczenie breloka uczeń zgłasza bezzwłocznie u Intendenta, a następnie rodzic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.wojtowicz@blekitna.szczecin.pl, aby zapobiec wydaniu posiłku osobie nieuprawnionej.

Za zgubiony brelok wnoszą Państwo opłatę w wysokości 2,50 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców, nr rachunku bankowego: 84 1020 4795 0000 9402 0004 8454.

W tytule: Imię i Nazwisko dziecka, klasa oraz opłata za zgubiony brelok.

W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej, zezwala na warunkowe wydanie posiłku wyłącznie w dniu zdarzenia. Po nowy brelok należy zgłosić się do Intendenta wraz z dowodem wpłaty.

Opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie nowego miesiąca. Termin wpłaty do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który wykupiony zostaje abonament.  Po tym terminie zakup obiadów jest możliwy wyłącznie z tygodniowym wyprzedzeniem, tzn. wpłata musi wpłynąć do piątku do godz. 9:00 rano, aby móc korzystać z obiadów od poniedziałku następnego tygodnia.

Uwaga. Jeżeli wpłata wpłynie po wyznaczonym terminie system automatycznie jej nie uwzględni, a wydanie obiadu nie będzie możliwe. System umożliwi wydanie obiadu tylko, gdy wpłaty będą dokonane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wyjątek stanowi styczeń 2023 r.- wpłaty przyjmowane są po 01 stycznia 2023 r., czyli wpłata na miesiąc styczeń nie może   wpłynąć w miesiącu grudniu 2022 r.

Operator za dokonywanie przelewów natychmiastowych on-line pobierze od Państwa prowizje. Natomiast zwykłe płatności tj. przelew na konto, są bezpłatne.

Nieobecności dziecka na obiadach należy dokonać w aplikacji w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godz. 9:00 rano. W takim przypadku przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

Zgłoszenia nieobecności dziecka po godz. 9:00 nie jest liczone do odpisu za niewykorzystany obiad w dniu następnym. Również niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany obiad.

Za wycieczki planowane z wyprzedzeniem odpisów dokonuje rodzic. Wychowawca klasy winien szczegółowo określić i poinformować rodziców o terminie i czasie realizacji wycieczki tak, aby rodzic mógł zadecydować o odpisie obiadu na dany dzień.

Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument- „ Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.

Szczegóły funkcjonowania aplikacji i zasady korzystania otrzymają Państwo w najbliższym czasie.