Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2019

Przetarg nieograniczony na: „Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie”

Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie”.

Lista plików do pobrania:
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • Ogłoszenie o przetargu
  • Oferta cenowa
  • Kalkulacja cenowa
  • Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
  • Wzór umowy