Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2020

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Szanowni Państwo !

Minister Edukacji Narodowej opublikował nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z § 1 przekazuję Państwu informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

  1. Realizacja zadań jednostki odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem w tym celu Szkolnej Platformy Edukacyjnej. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym.
  2. Nauczyciele realizują tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas w oparciu o dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji.
  3. Nauczyciel prowadzący zajęcia określi sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Podstawą oceniania powinien być stopień zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny, realizacja zaleceń nauczyciela oraz poziom wiedzy i umiejętności.
  4. Szkoła uruchomi szkolną platformę edukacyjną, na której nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas. Nauczyciele prowadzący wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.
  5. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowią indywidualne służbowe skrzynki mailowe, komunikator lub inne metody kontaktów elektronicznych.
  6. Proces dydaktyczny powinien się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantujący dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniający potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne.
  7. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą komunikatora lub innego narzędzia komunikacji elektronicznej. Nauczyciel udziela konsultacji w miarę możliwości czasowych przy zachowaniu 40 godzinnego tygodnia pracy. Konsultacje bezpośrednie mogą się odbyć tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu akceptacji dyrekcji szkoły.

Dyrektor szkoły

mgr Grzegorz Szymkowiak